Traditional

歲暮

吳中寒氣薄,歲暮亦和風。
移樹來村北,尋僧渡港東。
露葵收半綠,霜稻杵微紅。
一飽無余念,吾生正不窮。

Simplified

岁暮

吴中寒气薄,岁暮亦和风。
移树来村北,寻僧渡港东。
露葵收半绿,霜稻杵微红。
一饱无余念,吾生正不穷。

Pronunciation

suì mù

wú zhōng hán qì báo , suì mù yì hé fēng 。
yí shù lái cūn běi , xún sēng dù gǎng dōng 。
lù kuí shōu bàn lǜ , shuāng dào chǔ wēi hóng 。
yī bǎo wú yú niàn , wú shēng zhèng bù qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.