Traditional

嶺上雲

嶺上白雲朝未散,田中青麥旱將枯。
自生自滅成何事,能逐東風作雨無?

Simplified

岭上云

岭上白云朝未散,田中青麦旱将枯。
自生自灭成何事,能逐东风作雨无?

Pronounciation

lǐng shàng yún

lǐng shàng bái yún zhāo wèi sàn , tián zhōng qīng mài hàn jiāng kū 。
zì shēng zì miè chéng hé shì , néng zhú dōng fēng zuò yǔ wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.