Traditional

嶺南送使

秋雁逢春返,流人何日歸。
將余去國淚,灑子入鄉衣。
饑狖啼相聚,愁猿喘更飛。
南中不可問,書此示京畿。

Simplified

岭南送使

秋雁逢春返,流人何日归。
将余去国泪,洒子入乡衣。
饥狖啼相聚,愁猿喘更飞。
南中不可问,书此示京畿。

Pronunciation

lǐng nán sòng shǐ

qiū yàn féng chūn fǎn , liú rén hé rì guī 。
jiāng yú qù guó lèi , sǎ zǐ rù xiāng yī 。
jī yòu tí xiāng jù , chóu yuán chuǎn gēng fēi 。
nán zhōng bù kě wèn , shū cǐ shì jīng jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.