Traditional

嶽州九日宴道觀西閣

搖落長年嘆,蹉跎遠宦心。
北風嘶代馬,南浦宿陽禽。
佳此黃花酌,酣餘白首吟。
涼雲霾楚望,濛雨蔽荊岑。
登眺思清景,誰將眷濁陰。
釣歌出江霧,樵唱入山林。
魚以嘉名采,木為美材侵。
大道由中悟,逍遙匪外尋。
參佐多君子,詞華妙賞音。
留題洞庭觀,望古意何深。

Simplified

岳州九日宴道观西阁

摇落长年叹,蹉跎远宦心。
北风嘶代马,南浦宿阳禽。
佳此黄花酌,酣馀白首吟。
凉云霾楚望,濛雨蔽荆岑。
登眺思清景,谁将眷浊阴。
钓歌出江雾,樵唱入山林。
鱼以嘉名采,木为美材侵。
大道由中悟,逍遥匪外寻。
参佐多君子,词华妙赏音。
留题洞庭观,望古意何深。

Pronunciation

yuè zhōu jiǔ rì yàn dào guān xī gé

yáo luò cháng nián tàn , cuō tuó yuǎn huàn xīn 。
běi fēng sī dài mǎ , nán pǔ sù yáng qín 。
jiā cǐ huáng huā zhuó , hān yú bái shǒu yín 。
liáng yún mái chǔ wàng , méng yǔ bì jīng cén 。
dēng tiào sī qīng jǐng , shuí jiāng juàn zhuó yīn 。
diào gē chū jiāng wù , qiáo chàng rù shān lín 。
yú yǐ jiā míng cǎi , mù wéi měi cái qīn 。
dà dào yóu zhōng wù , xiāo yáo fěi wài xún 。
cān zuǒ duō jūn zǐ , cí huá miào shǎng yīn 。
liú tí dòng tíng guān , wàng gǔ yì hé shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.