Traditional

嶽州作

夜夢雲闕間,從容簪履列。
朝遊洞庭上,緬望京華絕。
潦收江未清,火退山更熱。
重欷視欲醉,懵滿氣如噎。
器留魚鱉腥,衣點蚊虻血。
發白思益壯,心玄用彌拙。
冠劍日苔蘚,琴書坐廢撤。
唯有報恩字,刻意長不滅。

Simplified

岳州作

夜梦云阙间,从容簪履列。
朝游洞庭上,缅望京华绝。
潦收江未清,火退山更热。
重欷视欲醉,懵满气如噎。
器留鱼鳖腥,衣点蚊虻血。
发白思益壮,心玄用弥拙。
冠剑日苔藓,琴书坐废撤。
唯有报恩字,刻意长不灭。

Pronunciation

yuè zhōu zuò

yè mèng yún què jiān , cóng róng zān lǚ liè 。
zhāo yóu dòng tíng shàng , miǎn wàng jīng huá jué 。
lǎo shōu jiāng wèi qīng , huǒ tuì shān gēng rè 。
zhòng xī shì yù zuì , měng mǎn qì rú yē 。
qì liú yú biē xīng , yī diǎn wén méng xuè 。
fā bái sī yì zhuàng , xīn xuán yòng mí zhuō 。
guān jiàn rì tái xiǎn , qín shū zuò fèi chè 。
wéi yǒu bào ēn zì , kè yì cháng bù miè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.