Traditional

嶽州作

水國生秋草,離居再及瓜。
山川臨洞穴,風日望長沙。
物土南州異,關河北信賒。
日昏聞怪鳥,地熱見修蛇。
遠人夢歸路,瘦馬嘶去家。
正有江潭月,徘徊戀九華。

Simplified

岳州作

水国生秋草,离居再及瓜。
山川临洞穴,风日望长沙。
物土南州异,关河北信赊。
日昏闻怪鸟,地热见修蛇。
远人梦归路,瘦马嘶去家。
正有江潭月,徘徊恋九华。

Pronunciation

yuè zhōu zuò

shuǐ guó shēng qiū cǎo , lí jū zài jí guā 。
shān chuān lín dòng xué , fēng rì wàng cháng shā 。
wù tǔ nán zhōu yì , guān hé běi xìn shē 。
rì hūn wén guài niǎo , dì rè jiàn xiū shé 。
yuǎn rén mèng guī lù , shòu mǎ sī qù jiā 。
zhèng yǒu jiāng tán yuè , pái huái liàn jiǔ huá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.