Traditional

嶽州別姚司馬紹之制許歸侍

和玉悲無已,長沙宦不成。
天從扇枕願,人遂倚門情。
方外懷司馬,江東憶步兵。
問君棲泊處,空嶺夜猿驚。

Simplified

岳州别姚司马绍之制许归侍

和玉悲无已,长沙宦不成。
天从扇枕愿,人遂倚门情。
方外怀司马,江东忆步兵。
问君栖泊处,空岭夜猿惊。

Pronunciation

yuè zhōu bié yáo sī mǎ shào zhī zhì xǔ guī shì

hé yù bēi wú yǐ , cháng shā huàn bù chéng 。
tiān cóng shàn zhěn yuàn , rén suì yǐ mén qíng 。
fāng wài huái sī mǎ , jiāng dōng yì bù bīng 。
wèn jūn qī bó chǔ , kōng lǐng yè yuán jīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.