Traditional

嶽州別子均

離筵非燕喜,別酒正銷魂。
念汝猶童孺,嗟予隔遠藩。
津亭拔心草,江路斷腸猿。
他日將何見,愁來獨倚門。

Simplified

岳州别子均

离筵非燕喜,别酒正销魂。
念汝犹童孺,嗟予隔远藩。
津亭拔心草,江路断肠猿。
他日将何见,愁来独倚门。

Pronunciation

yuè zhōu bié zǐ jūn

lí yán fēi yàn xǐ , bié jiǔ zhèng xiāo hún 。
niàn rǔ yóu tóng rú , jiē yú gé yuǎn fān 。
jīn tíng bá xīn cǎo , jiāng lù duàn cháng yuán 。
tā rì jiāng hé jiàn , chóu lái dú yǐ mén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.