Traditional

嶽州別梁六入朝

遠蒞長沙渚,欣逢賈誼才。
江山疲應接,風日復晴開。
江樹雲間斷,湘山水上來。
近洲朝鷺集,古戍夜猿哀。
岸杼含蒼捄,河蒲秀紫臺。
月餘偏地賞,心盡故人杯。
自我違京洛,嗟君此溯洄。
容華因別老,交舊與年頹。
夢見長安陌,朝宗實盛哉。

Simplified

岳州别梁六入朝

远莅长沙渚,欣逢贾谊才。
江山疲应接,风日复晴开。
江树云间断,湘山水上来。
近洲朝鹭集,古戍夜猿哀。
岸杼含苍捄,河蒲秀紫台。
月馀偏地赏,心尽故人杯。
自我违京洛,嗟君此溯洄。
容华因别老,交旧与年颓。
梦见长安陌,朝宗实盛哉。

Pronunciation

yuè zhōu bié liáng liù rù zhāo

yuǎn lì cháng shā zhǔ , xīn féng jiǎ yì cái 。
jiāng shān pí yīng jiē , fēng rì fù qíng kāi 。
jiāng shù yún jiān duàn , xiāng shān shuǐ shàng lái 。
jìn zhōu zhāo lù jí , gǔ shù yè yuán āi 。
àn zhù hán cāng jiù , hé pú xiù zǐ tái 。
yuè yú piān dì shǎng , xīn jìn gù rén bēi 。
zì wǒ wéi jīng luò , jiē jūn cǐ sù huí 。
róng huá yīn bié lǎo , jiāo jiù yǔ nián tuí 。
mèng jiàn cháng ān mò , zhāo zōng shí shèng zāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.