Traditional

嶽州別趙國公王十一琚入朝

昔濫貂蟬長,同承雨露霏。
今參魚鱉守,望美洞庭歸。
浦樹懸秋影,江雲燒落輝。
離魂似征帆,恒往帝鄉飛。

Simplified

岳州别赵国公王十一琚入朝

昔滥貂蝉长,同承雨露霏。
今参鱼鳖守,望美洞庭归。
浦树悬秋影,江云烧落辉。
离魂似征帆,恒往帝乡飞。

Pronunciation

yuè zhōu bié zhào guó gōng wáng shí yī jū rù zhāo

xī làn diāo chán cháng , tóng chéng yǔ lù fēi 。
jīn cān yú biē shǒu , wàng měi dòng tíng guī 。
pǔ shù xuán qiū yǐng , jiāng yún shāo luò huī 。
lí hún sì zhēng fān , héng wǎng dì xiāng fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.