Traditional

嶽州守歲

除夜清樽滿,寒庭燎火多。
舞衣連臂拂,醉坐合聲歌。
至樂都忘我,冥心自委和。
今年隻如此,來歲知如何。

Simplified

岳州守岁

除夜清樽满,寒庭燎火多。
舞衣连臂拂,醉坐合声歌。
至乐都忘我,冥心自委和。
今年只如此,来岁知如何。

Pronunciation

yuè zhōu shǒu suì

chú yè qīng zūn mǎn , hán tíng liáo huǒ duō 。
wǔ yī lián bì fú , zuì zuò hé shēng gē 。
zhì lè dū wàng wǒ , míng xīn zì wěi hé 。
jīn nián zhī rú cǐ , lái suì zhī rú hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.