Traditional

嶽州守歲二首

夜風吹醉舞,庭戶對酣歌。
愁逐前年少,歡迎今歲多。
桃枝堪辟惡,爆竹好驚眠。
歌舞留今夕,猶言惜舊年。

Simplified

岳州守岁二首

夜风吹醉舞,庭户对酣歌。
愁逐前年少,欢迎今岁多。
桃枝堪辟恶,爆竹好惊眠。
歌舞留今夕,犹言惜旧年。

Pronunciation

yuè zhōu shǒu suì èr shǒu

yè fēng chuī zuì wǔ , tíng hù duì hān gē 。
chóu zhú qián nián shǎo , huān yíng jīn suì duō 。
táo zhī kān bì è , bào zhú hǎo jīng mián 。
gē wǔ liú jīn xī , yóu yán xī jiù nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.