Traditional

嶽州宴別潭州王熊二首

絲管清且哀,一曲傾一杯。
氣將然諾重,心向友朋開。
古木無生意,寒雲若死灰。
贈君芳杜草,為植建章臺。
縉雲連省閣,溝水遽西東。
然諾心猶在,榮華歲不同。
孤城臨楚塞,遠樹入秦宮。
誰念三千裏,江潭一老翁。

Simplified

岳州宴别潭州王熊二首

丝管清且哀,一曲倾一杯。
气将然诺重,心向友朋开。
古木无生意,寒云若死灰。
赠君芳杜草,为植建章台。
缙云连省阁,沟水遽西东。
然诺心犹在,荣华岁不同。
孤城临楚塞,远树入秦宫。
谁念三千里,江潭一老翁。

Pronunciation

yuè zhōu yàn bié tán zhōu wáng xióng èr shǒu

sī guǎn qīng qiě āi , yī qū qīng yī bēi 。
qì jiāng rán nuò zhòng , xīn xiàng yǒu péng kāi 。
gǔ mù wú shēng yì , hán yún ruò sǐ huī 。
zèng jūn fāng dù cǎo , wéi zhí jiàn zhāng tái 。
jìn yún lián shěng gé , gōu shuǐ jù xī dōng 。
rán nuò xīn yóu zài , róng huá suì bù tóng 。
gū chéng lín chǔ sāi , yuǎn shù rù qín gōng 。
shuí niàn sān qiān lǐ , jiāng tán yī lǎo wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.