Traditional

嶽州宴姚紹之

杞梓滯江濱,光華向日新。
難兄金作友,媚子玉為人。
山水含秋興,池亭借善鄰。
檐松風送靜,院竹鳥來馴。
翠斝吹黃菊,雕盤鲙紫鱗。
緩歌將醉舞,為拂繡衣塵。

Simplified

岳州宴姚绍之

杞梓滞江滨,光华向日新。
难兄金作友,媚子玉为人。
山水含秋兴,池亭借善邻。
檐松风送静,院竹鸟来驯。
翠斝吹黄菊,雕盘鲙紫鳞。
缓歌将醉舞,为拂绣衣尘。

Pronunciation

yuè zhōu yàn yáo shào zhī

qǐ zǐ zhì jiāng bīn , guāng huá xiàng rì xīn 。
nán xiōng jīn zuò yǒu , mèi zǐ yù wéi rén 。
shān shuǐ hán qiū xīng , chí tíng jiè shàn lín 。
yán sōng fēng sòng jìng , yuàn zhú niǎo lái xùn 。
cuì jiǎ chuī huáng jú , diāo pán kuài zǐ lín 。
huǎn gē jiāng zuì wǔ , wéi fú xiù yī chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.