Traditional

嶽州山城

山城豐日暇,閉戶見天心。
東曠迎朝色,西樓引夕陰。
書觀千載近,學靜二毛深。
忽有南風至,吹君堂上琴。

Simplified

岳州山城

山城丰日暇,闭户见天心。
东旷迎朝色,西楼引夕阴。
书观千载近,学静二毛深。
忽有南风至,吹君堂上琴。

Pronunciation

yuè zhōu shān chéng

shān chéng fēng rì xiá , bì hù jiàn tiān xīn 。
dōng kuàng yíng zhāo sè , xī lóu yǐn xī yīn 。
shū guān qiān zài jìn , xué jìng èr máo shēn 。
hū yǒu nán fēng zhì , chuī jūn táng shàng qín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.