Traditional

嶽州看黃葉

白首看黃葉,徂顏復幾何。
空慚棠樹下,不見政成歌。

Simplified

岳州看黄叶

白首看黄叶,徂颜复几何。
空惭棠树下,不见政成歌。

Pronunciation

yuè zhōu kàn huáng yè

bái shǒu kàn huáng yè , cú yán fù jī hé 。
kōng cán táng shù xià , bù jiàn zhèng chéng gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.