Traditional

嶽州行郡竹籬

山郡不溝郭,荒居無翳壅。
愛人忠主利,善守閉為勇。
茍非小勤瘁,安得期逸寵。
版築恐土疏,襄城嫌役重。
藩柵聊可固,筠篁近易奉。
差池截浦沙,繚繞緣隈壟。
矗似長雲亙,森如高戟聳。
預絕豺狼憂,知免牛羊恐。
閭裏寬矯步,榛叢恣踏踵。
始果遊處心,終日成閑拱。

Simplified

岳州行郡竹篱

山郡不沟郭,荒居无翳壅。
爱人忠主利,善守闭为勇。
苟非小勤瘁,安得期逸宠。
版筑恐土疏,襄城嫌役重。
藩栅聊可固,筠篁近易奉。
差池截浦沙,缭绕缘隈垄。
矗似长云亘,森如高戟耸。
预绝豺狼忧,知免牛羊恐。
闾里宽矫步,榛丛恣踏踵。
始果游处心,终日成闲拱。

Pronunciation

yuè zhōu xíng jùn zhú lí

shān jùn bù gōu guō , huāng jū wú yì yōng 。
ài rén zhōng zhǔ lì , shàn shǒu bì wéi yǒng 。
gǒu fēi xiǎo qín cuì , ān dé qī yì chǒng 。
bǎn zhù kǒng tǔ shū , xiāng chéng xián yì zhòng 。
fān zhà liáo kě gù , yún huáng jìn yì fèng 。
chà chí jié pǔ shā , liáo rào yuán wēi lǒng 。
chù sì cháng yún gèn , sēn rú gāo jǐ sǒng 。
yù jué chái láng yōu , zhī miǎn niú yáng kǒng 。
lǘ lǐ kuān jiǎo bù , zhēn cóng zī tà zhǒng 。
shǐ guǒ yóu chǔ xīn , zhōng rì chéng xián gǒng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.