Traditional

嶽州觀競渡

畫作飛鳧艇,雙雙競拂流。
低裝山色變,急棹水華浮。
土尚三閭俗,江傳二女遊。
齊歌迎孟姥,獨舞送陽侯。
鼓發南湖溠,標爭西驛樓。
並驅常詫速,非畏日光遒。

Simplified

岳州观竞渡

画作飞凫艇,双双竞拂流。
低装山色变,急棹水华浮。
土尚三闾俗,江传二女游。
齐歌迎孟姥,独舞送阳侯。
鼓发南湖溠,标争西驿楼。
并驱常诧速,非畏日光遒。

Pronunciation

yuè zhōu guān jìng dù

huà zuò fēi fú tǐng , shuāng shuāng jìng fú liú 。
dī zhuāng shān sè biàn , jí zhào shuǐ huá fú 。
tǔ shàng sān lǘ sú , jiāng chuán èr nǚ yóu 。
qí gē yíng mèng mǔ , dú wǔ sòng yáng hóu 。
gǔ fā nán hú zhà , biāo zhēng xī yì lóu 。
bìng qū cháng chà sù , fēi wèi rì guāng qiú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.