Traditional

嶽陽早霽南樓

山水佳新霽,南樓玩初旭。
夜來枝半紅,雨後洲全綠。
四運相終始,萬形紛代續。
適臨青草湖,再變黃鶯曲。
地穴穿東武,江流下西蜀。
歌聞枉渚邅,舞見長沙促。
心阻意徒馳,神和生自足。
白發悲上春,知常謝先欲。

Simplified

岳阳早霁南楼

山水佳新霁,南楼玩初旭。
夜来枝半红,雨后洲全绿。
四运相终始,万形纷代续。
适临青草湖,再变黄莺曲。
地穴穿东武,江流下西蜀。
歌闻枉渚邅,舞见长沙促。
心阻意徒驰,神和生自足。
白发悲上春,知常谢先欲。

Pronunciation

yuè yáng zǎo jì nán lóu

shān shuǐ jiā xīn jì , nán lóu wán chū xù 。
yè lái zhī bàn hóng , yǔ hòu zhōu quán lǜ 。
sì yùn xiāng zhōng shǐ , wàn xíng fēn dài xù 。
shì lín qīng cǎo hú , zài biàn huáng yīng qū 。
dì xué chuān dōng wǔ , jiāng liú xià xī shǔ 。
gē wén wǎng zhǔ zhān , wǔ jiàn cháng shā cù 。
xīn zǔ yì tú chí , shén hé shēng zì zú 。
bái fā bēi shàng chūn , zhī cháng xiè xiān yù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.