Traditional

嶽陽樓

行盡清溪日已蹉,雲容山影兩嵯峨。
樓前歸客怨秋夢,湖上美人疑夜歌。
獨坐高高風勢急,平湖渺渺月明多。
終期一艇載樵去,來往片帆愁白波。

Simplified

岳阳楼

行尽清溪日已蹉,云容山影两嵯峨。
楼前归客怨秋梦,湖上美人疑夜歌。
独坐高高风势急,平湖渺渺月明多。
终期一艇载樵去,来往片帆愁白波。

Pronunciation

yuè yáng lóu

xíng jìn qīng xī rì yǐ cuō , yún róng shān yǐng liǎng cuó é 。
lóu qián guī kè yuàn qiū mèng , hú shàng měi rén yí yè gē 。
dú zuò gāo gāo fēng shì jí , píng hú miǎo miǎo yuè míng duō 。
zhōng qī yī tǐng zài qiáo qù , lái wǎng piàn fān chóu bái bō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.