Traditional

嶽陽石門墨山二山相連,有禪堂觀天下絕境

囷輪江上山,近在華容縣。
常涉巴丘首,天晴遙可見。
佳遊屢前諾,芳月愆幽眷。
及此符守移,歡言臨道便。
既攜賞心客,復有送行掾。
竹徑入陰窅,松蘿上空蒨。
草共林一色,雲與峰萬變。
探窺石門斷,緣越沙澗轉。
兩山勢爭雄,峰巘相顧眄。
藥妙靈仙寶,境華巖壑選。
清都西淵絕,金地東敞宴。
池果接園畦,風煙邇臺殿。
高尋去石頂,曠覽天宇遍。
千山紛滿目,百川豁對面。
騎來雲氣迎,人去鳥聲戀。
長揖桃源士,舉世同企羨。

Simplified

岳阳石门墨山二山相连,有禅堂观天下绝境

囷轮江上山,近在华容县。
常涉巴丘首,天晴遥可见。
佳游屡前诺,芳月愆幽眷。
及此符守移,欢言临道便。
既携赏心客,复有送行掾。
竹径入阴窅,松萝上空蒨。
草共林一色,云与峰万变。
探窥石门断,缘越沙涧转。
两山势争雄,峰巘相顾眄。
药妙灵仙宝,境华岩壑选。
清都西渊绝,金地东敞宴。
池果接园畦,风烟迩台殿。
高寻去石顶,旷览天宇遍。
千山纷满目,百川豁对面。
骑来云气迎,人去鸟声恋。
长揖桃源士,举世同企羡。

Pronunciation

yuè yáng shí mén mò shān èr shān xiāng lián , yǒu chán táng guān tiān xià jué jìng

qūn lún jiāng shàng shān , jìn zài huá róng xiàn 。
cháng shè bā qiū shǒu , tiān qíng yáo kě jiàn 。
jiā yóu lǚ qián nuò , fāng yuè qiān yōu juàn 。
jí cǐ fú shǒu yí , huān yán lín dào biàn 。
jì xié shǎng xīn kè , fù yǒu sòng xíng yuàn 。
zhú jìng rù yīn yǎo , sōng luó shàng kōng qiàn 。
cǎo gòng lín yī sè , yún yǔ fēng wàn biàn 。
tàn kuī shí mén duàn , yuán yuè shā jiàn zhuǎn 。
liǎng shān shì zhēng xióng , fēng yǎn xiāng gù miàn 。
yào miào líng xiān bǎo , jìng huá yán hè xuǎn 。
qīng dū xī yuān jué , jīn dì dōng chǎng yàn 。
chí guǒ jiē yuán qí , fēng yān ěr tái diàn 。
gāo xún qù shí dǐng , kuàng lǎn tiān yǔ biàn 。
qiān shān fēn mǎn mù , bǎi chuān huō duì miàn 。
qí lái yún qì yíng , rén qù niǎo shēng liàn 。
cháng yī táo yuán shì , jǔ shì tóng qǐ xiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.