Traditional

崔侍禦以孩子三日示其所生詩見示因以二絕和

洞房門上掛桑弧,香水盆中浴鳳雛。
還似初生三日魄,嫦娥滿月即成珠。
愛惜肯將同寶玉,喜歡應勝得王侯。
弄璋詩句多才思,愁殺無兒老鄧攸。

Simplified

崔侍御以孩子三日示其所生诗见示因以二绝和

洞房门上挂桑弧,香水盆中浴凤雏。
还似初生三日魄,嫦娥满月即成珠。
爱惜肯将同宝玉,喜欢应胜得王侯。
弄璋诗句多才思,愁杀无儿老邓攸。

Pronunciation

cuī shì yù yǐ hái zǐ sān rì shì qí suǒ shēng shī jiàn shì yīn yǐ èr jué hé

dòng fáng mén shàng guà sāng hú , xiāng shuǐ pén zhōng yù fèng chú 。
huán sì chū shēng sān rì pò , cháng é mǎn yuè jí chéng zhū 。
ài xī kěn jiāng tóng bǎo yù , xǐ huān yīng shèng dé wáng hóu 。
nòng zhāng shī jù duō cái sī , chóu shā wú ér lǎo dèng yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.