Traditional

崔十八新池

愛君新小池,池色無人知。
見底月明夜,無波風定時。
忽看不似水,一泊稀琉璃。

Simplified

崔十八新池

爱君新小池,池色无人知。
见底月明夜,无波风定时。
忽看不似水,一泊稀琉璃。

Pronunciation

cuī shí bā xīn chí

ài jūn xīn xiǎo chí , chí sè wú rén zhī 。
jiàn dǐ yuè míng yè , wú bō fēng dìng shí 。
hū kàn bù sì shuǐ , yī bó xī liú lí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.