Traditional

崔十四宅各賦一物得檐柳

官渡老風煙,潯陽媚雲日。
漢將營前見,胡笳曲中出。
復在此檐端,垂陰仲長室。

Simplified

崔十四宅各赋一物得檐柳

官渡老风烟,浔阳媚云日。
汉将营前见,胡笳曲中出。
复在此檐端,垂阴仲长室。

Pronunciation

cuī shí sì zhái gè fù yī wù dé yán liǔ

guān dù lǎo fēng yān , xún yáng mèi yún rì 。
hàn jiāng yíng qián jiàn , hú jiā qū zhōng chū 。
fù zài cǐ yán duān , chuí yīn zhòng cháng shì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.