Traditional

崔司業挽歌二首

海岱英靈氣,膠庠禮樂資。
風流滿天下,人物擅京師。
疾起揚雄賦,魂遊謝客詩。
從今好文主,遺恨不同時。
象設存華館,威儀下墓田。
鳳池傷舊草,麟史泣遺編。
帷蓋墟煙沒,幹旌隴日懸。
古來埋玉樹,流恨滿山川。

Simplified

崔司业挽歌二首

海岱英灵气,胶庠礼乐资。
风流满天下,人物擅京师。
疾起扬雄赋,魂游谢客诗。
从今好文主,遗恨不同时。
象设存华馆,威仪下墓田。
凤池伤旧草,麟史泣遗编。
帷盖墟烟没,干旌陇日悬。
古来埋玉树,流恨满山川。

Pronunciation

cuī sī yè wǎn gē èr shǒu

hǎi dài yīng líng qì , jiāo xiáng lǐ lè zī 。
fēng liú mǎn tiān xià , rén wù shàn jīng shī 。
jí qǐ yáng xióng fù , hún yóu xiè kè shī 。
cóng jīn hǎo wén zhǔ , yí hèn bù tóng shí 。
xiàng shè cún huá guǎn , wēi yí xià mù tián 。
fèng chí shāng jiù cǎo , lín shǐ qì yí biān 。
wéi gài xū yān méi , gān jīng lǒng rì xuán 。
gǔ lái mái yù shù , liú hèn mǎn shān chuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.