Traditional

崔尚書挽詞

相宅隆坤寶,承家占海封。
庭中男執雁,門外女乘龍。
鳴玉遊三省,摐金侍九重。
一朝賓客散,留劍在青松。

Simplified

崔尚书挽词

相宅隆坤宝,承家占海封。
庭中男执雁,门外女乘龙。
鸣玉游三省,摐金侍九重。
一朝宾客散,留剑在青松。

Pronunciation

cuī shàng shū wǎn cí

xiāng zhái lóng kūn bǎo , chéng jiā zhān hǎi fēng 。
tíng zhōng nán zhí yàn , mén wài nǚ chéng lóng 。
míng yù yóu sān shěng , chuāng jīn shì jiǔ zhòng 。
yī zhāo bīn kè sàn , liú jiàn zài qīng sōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.