Traditional

崔禮部園亭得深字

窈窕留清館,虛徐步晚陰。
水連伊闕近,樹接夏陽深。
柳蔓憐垂拂,藤梢愛上尋。
訝君軒蓋侶,非復俗人心。

Simplified

崔礼部园亭得深字

窈窕留清馆,虚徐步晚阴。
水连伊阙近,树接夏阳深。
柳蔓怜垂拂,藤梢爱上寻。
讶君轩盖侣,非复俗人心。

Pronunciation

cuī lǐ bù yuán tíng dé shēn zì

yǎo tiǎo liú qīng guǎn , xū xú bù wǎn yīn 。
shuǐ lián yī què jìn , shù jiē xià yáng shēn 。
liǔ wàn lián chuí fú , téng shāo ài shàng xún 。
yà jūn xuān gài lǚ , fēi fù sú rén xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.