Traditional

崦裏桃花

崦裏桃花逢女冠,林間杏葉落仙壇。
老人方授上清箓,夜聽步虛山月寒。

Simplified

崦里桃花

崦里桃花逢女冠,林间杏叶落仙坛。
老人方授上清箓,夜听步虚山月寒。

Pronunciation

yān lǐ táo huā

yān lǐ táo huā féng nǚ guān , lín jiān xìng yè luò xiān tán 。
lǎo rén fāng shòu shàng qīng lù , yè tīng bù xū shān yuè hán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.