Traditional

嵇山道芬上人畫山水歌

鏡中真僧白道芬,不服朱審李將軍。
淥汗平鋪洞庭水,筆頭點出蒼梧雲。
且看八月十五夜,月下看山盡如畫。

Simplified

嵇山道芬上人画山水歌

镜中真僧白道芬,不服朱审李将军。
渌汗平铺洞庭水,笔头点出苍梧云。
且看八月十五夜,月下看山尽如画。

Pronunciation

jí shān dào fēn shàng rén huà shān shuǐ gē

jìng zhōng zhēn sēng bái dào fēn , bù fú zhū shěn lǐ jiāng jūn 。
lù hàn píng pū dòng tíng shuǐ , bǐ tóu diǎn chū cāng wú yún 。
qiě kàn bā yuè shí wǔ yè , yuè xià kàn shān jìn rú huà 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.