Traditional

巡邊在河北作

撫劍空餘勇,彎弧遂無力。
老去事如何,據鞍長嘆息。
故交索將盡,後進稀相識。
獨憐半死心,尚有寒松直。

Simplified

巡边在河北作

抚剑空馀勇,弯弧遂无力。
老去事如何,据鞍长叹息。
故交索将尽,后进稀相识。
独怜半死心,尚有寒松直。

Pronunciation

xún biān zài hé běi zuò

fǔ jiàn kōng yú yǒng , wān hú suì wú lì 。
lǎo qù shì rú hé , jù ān cháng tàn xī 。
gù jiāo suǒ jiāng jìn , hòu jìn xī xiāng shí 。
dú lián bàn sǐ xīn , shàng yǒu hán sōng zhí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.