Traditional

巡邊在河北作

去年六月西河西,今年六月北河北。
沙場磧路何為爾,重氣輕生知許國。
人生在世能幾時,壯年征戰發如絲。
會待安邊報明主,作頌封山也未遲。

Simplified

巡边在河北作

去年六月西河西,今年六月北河北。
沙场碛路何为尔,重气轻生知许国。
人生在世能几时,壮年征战发如丝。
会待安边报明主,作颂封山也未迟。

Pronunciation

xún biān zài hé běi zuò

qù nián liù yuè xī hé xī , jīn nián liù yuè běi hé běi 。
shā cháng qì lù hé wéi ěr , zhòng qì qīng shēng zhī xǔ guó 。
rén shēng zài shì néng jī shí , zhuàng nián zhēng zhàn fā rú sī 。
huì dài ān biān bào míng zhǔ , zuò sòng fēng shān yě wèi chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.