Traditional

巢山

短發巢山客,人知姓字誰?
穿林雙不借,取水一軍持。
渴鹿群窺澗,驚猿獨裊枝。
何曾畜筆硯,景物自成詩。

Simplified

巢山

短发巢山客,人知姓字谁?
穿林双不借,取水一军持。
渴鹿群窥涧,惊猿独袅枝。
何曾畜笔砚,景物自成诗。

Pronunciation

cháo shān

duǎn fā cháo shān kè , rén zhī xìng zì shuí ?
chuān lín shuāng bù jiè , qǔ shuǐ yī jūn chí 。
kě lù qún kuī jiàn , jīng yuán dú niǎo zhī 。
hé zēng xù bǐ yàn , jǐng wù zì chéng shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.