Traditional

巴丘春作

日出洞庭水,春山掛斷霞。
江涔相映發,卉木共紛華。
湘戍南浮闊,荊關北望賒。
湖陰窺魍魎,丘勢辨巴蛇。
島戶巢為館,漁人艇作家。
自憐心問景,三歲客長沙。

Simplified

巴丘春作

日出洞庭水,春山挂断霞。
江涔相映发,卉木共纷华。
湘戍南浮阔,荆关北望赊。
湖阴窥魍魉,丘势辨巴蛇。
岛户巢为馆,渔人艇作家。
自怜心问景,三岁客长沙。

Pronunciation

bā qiū chūn zuò

rì chū dòng tíng shuǐ , chūn shān guà duàn xiá 。
jiāng cén xiāng yìng fā , huì mù gòng fēn huá 。
xiāng shù nán fú kuò , jīng guān běi wàng shē 。
hú yīn kuī wǎng liǎng , qiū shì biàn bā shé 。
dǎo hù cháo wéi guǎn , yú rén tǐng zuò jiā 。
zì lián xīn wèn jǐng , sān suì kè cháng shā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.