Traditional

巴江

亂來奔走巴江濱,愁客多於江僥人。
朝醉暮醉雪開霽,一枝兩枝梅探春。
詔書罪己方哀痛,鄉縣征兵尚苦辛。
鬢禿又驚逢獻歲,眼前渾不見交親。

Simplified

巴江

乱来奔走巴江滨,愁客多于江徼人。
朝醉暮醉雪开霁,一枝两枝梅探春。
诏书罪己方哀痛,乡县征兵尚苦辛。
鬓秃又惊逢献岁,眼前浑不见交亲。

Pronunciation

bā jiāng

luàn lái bēn zǒu bā jiāng bīn , chóu kè duō yú jiāng jiǎo rén 。
zhāo zuì mù zuì xuě kāi jì , yī zhī liǎng zhī méi tàn chūn 。
zhào shū zuì jǐ fāng āi tòng , xiāng xiàn zhēng bīng shàng kǔ xīn 。
bìn tū yòu jīng féng xiàn suì , yǎn qián hún bù jiàn jiāo qīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.