Traditional

年光

無賴年光逐水流,人間隨處送悠悠。
千帆落浦湘天晚,孤笛吟風鄠縣秋。
小市鶯花時痛飲,故宮禾黍亦閑愁。
久留隻恐驚凡目,又向西涼上酒樓。

Simplified

年光

无赖年光逐水流,人间随处送悠悠。
千帆落浦湘天晚,孤笛吟风鄠县秋。
小市莺花时痛饮,故宫禾黍亦闲愁。
久留只恐惊凡目,又向西凉上酒楼。

Pronunciation

nián guāng

wú lài nián guāng zhú shuǐ liú , rén jiān suí chǔ sòng yōu yōu 。
qiān fān luò pǔ xiāng tiān wǎn , gū dí yín fēng hù xiàn qiū 。
xiǎo shì yīng huā shí tòng yǐn , gù gōng hé shǔ yì xián chóu 。
jiǔ liú zhī kǒng jīng fán mù , yòu xiàng xī liáng shàng jiǔ lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.