Traditional

幽事絕句

新傳服氣訣,舊喜步虛吟。
兒女不難棄,雲山何處深?

Simplified

幽事绝句

新传服气诀,旧喜步虚吟。
儿女不难弃,云山何处深?

Pronunciation

yōu shì jué jù

xīn chuán fú qì jué , jiù xǐ bù xū yín 。
ér nǚ bù nán qì , yún shān hé chǔ shēn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.