Traditional

幽事

老夫病起日支離,幽事關心隻自知。
社近鄰翁饋新釀,客歸童子拾殘棋。
功名已付來生了,筆墨尤非晚歲宜。
余習可憐除未盡,移花引水伴兒嬉。

Simplified

幽事

老夫病起日支离,幽事关心只自知。
社近邻翁馈新酿,客归童子拾残棋。
功名已付来生了,笔墨尤非晚岁宜。
余习可怜除未尽,移花引水伴儿嬉。

Pronunciation

yōu shì

lǎo fū bìng qǐ rì zhī lí , yōu shì guān xīn zhī zì zhī 。
shè jìn lín wēng kuì xīn niàng , kè guī tóng zǐ shí cán qí 。
gōng míng yǐ fù lái shēng liǎo , bǐ mò yóu fēi wǎn suì yí 。
yú xí kě lián chú wèi jìn , yí huā yǐn shuǐ bàn ér xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.