Traditional

幽居值春詩

山人久陸沈。
幽徑忽春臨。
決渠移水碓。
開園掃竹林。
欹橋久半斷。
崩岸始邪侵。
短歌吹細笛。
低聲泛古琴。
錢刀不相及。
耕種且須深。
長門一紙賦。
何處覓黃金。

Simplified

幽居值春诗

山人久陆沉。
幽径忽春临。
决渠移水碓。
开园扫竹林。
欹桥久半断。
崩岸始邪侵。
短歌吹细笛。
低声泛古琴。
钱刀不相及。
耕种且须深。
长门一纸赋。
何处觅黄金。

Pronunciation

yōu jū zhí chūn shī

shān rén jiǔ lù chén , yōu jìng hū chūn lín , jué qú yí shuǐ duì , kāi yuán sǎo zhú lín , qī qiáo jiǔ bàn duàn , bēng àn shǐ xié qīn , duǎn gē chuī xì dí , dī shēng fàn gǔ qín , qián dāo bù xiāng jí , gēng zhǒng qiě xū shēn , cháng mén yī zhǐ fù , hé chǔ mì huáng jīn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.