Traditional

幽居初夏

長歌嫋嫋插秧天,小繖翻翻入市船。
高棟巢乾初乳燕,綠槐陰密已鳴蟬。
隻言末俗人情惡,未廢先生日晏眠。
推枕起來閑弄筆,銅蟾手自挹寒泉。

Simplified

幽居初夏

长歌嫋嫋插秧天,小繖翻翻入市船。
高栋巢乾初乳燕,绿槐阴密已鸣蝉。
只言末俗人情恶,未废先生日晏眠。
推枕起来闲弄笔,铜蟾手自挹寒泉。

Pronunciation

yōu jū chū xià

cháng gē niǎo niǎo chā yāng tiān , xiǎo sǎn fān fān rù shì chuán 。
gāo dòng cháo qián chū rǔ yàn , lǜ huái yīn mì yǐ míng chán 。
zhī yán mò sú rén qíng è , wèi fèi xiān shēng rì yàn mián 。
tuī zhěn qǐ lái xián nòng bǐ , tóng chán shǒu zì yì hán quán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.