Traditional

幽居即事

小磑落雪花,修綆汲牛乳。
幽人作茶供,爽氣生眉宇。
年來不把酒,杯榼委塵土。
臥石聽松風,蕭然老桑苧。

Simplified

幽居即事

小磑落雪花,修绠汲牛乳。
幽人作茶供,爽气生眉宇。
年来不把酒,杯榼委尘土。
卧石听松风,萧然老桑苎。

Pronunciation

yōu jū jí shì

xiǎo wèi luò xuě huā , xiū gěng jí niú rǔ 。
yōu rén zuò chá gōng , shuǎng qì shēng méi yǔ 。
nián lái bù bǎ jiǔ , bēi kē wěi chén tǔ 。
wò shí tīng sōng fēng , xiāo rán lǎo sāng zhù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.