Traditional

幽居春夜

暮景催人雪鬢雙,十年始復反吾邦。
雲逢佳月每避舍,酒壓閑愁如受降。
三弄笛聲初到枕,一枝梅影正橫窗。
要知清夢遊何許,不釣桐江即錦江。

Simplified

幽居春夜

暮景催人雪鬓双,十年始复反吾邦。
云逢佳月每避舍,酒压闲愁如受降。
三弄笛声初到枕,一枝梅影正横窗。
要知清梦游何许,不钓桐江即锦江。

Pronunciation

yōu jū chūn yè

mù jǐng cuī rén xuě bìn shuāng , shí nián shǐ fù fǎn wú bāng 。
yún féng jiā yuè měi bì shè , jiǔ yā xián chóu rú shòu jiàng 。
sān nòng dí shēng chū dào zhěn , yī zhī méi yǐng zhèng héng chuāng 。
yào zhī qīng mèng yóu hé xǔ , bù diào tóng jiāng jí jǐn jiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.