Traditional

幽居晚興

借鉏斸藥喜微香,汲井澆花趁晚涼。
胸次何曾橫一物,尊前尚欲笑千場。
錦江秋雨芙蓉老,笠澤春風杜若芳。
歸去自佳留亦樂,夢中何處是吾鄉?

Simplified

幽居晚兴

借鉏斸药喜微香,汲井浇花趁晚凉。
胸次何曾横一物,尊前尚欲笑千场。
锦江秋雨芙蓉老,笠泽春风杜若芳。
归去自佳留亦乐,梦中何处是吾乡?

Pronunciation

yōu jū wǎn xīng

jiè chú zhú yào xǐ wēi xiāng , jí jǐng jiāo huā chèn wǎn liáng 。
xiōng cì hé zēng héng yī wù , zūn qián shàng yù xiào qiān cháng 。
jǐn jiāng qiū yǔ fú róng lǎo , lì zé chūn fēng dù ruò fāng 。
guī qù zì jiā liú yì lè , mèng zhōng hé chǔ shì wú xiāng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.