Traditional

幽居遣懹

大患元因有此身,正須枵腹對空囷。
扶持接客寧嗟老?
質貸迎醫未厭貧。
碓下罕遺雞啄粒,席間不掃鼠行塵。
時時笑顧兒曹說:縱有煙霄莫問津。

Simplified

幽居遣懹

大患元因有此身,正须枵腹对空囷。
扶持接客宁嗟老?
质贷迎医未厌贫。
碓下罕遗鸡啄粒,席间不扫鼠行尘。
时时笑顾儿曹说:纵有烟霄莫问津。

Pronunciation

yōu jū qiǎn ràng

dà huàn yuán yīn yǒu cǐ shēn , zhèng xū xiāo fù duì kōng qūn 。
fú chí jiē kè níng jiē lǎo ?
zhì dài yíng yī wèi yàn pín 。
duì xià hǎn yí jī zhuó lì , xí jiān bù sǎo shǔ xíng chén 。
shí shí xiào gù ér cáo shuō : zòng yǒu yān xiāo mò wèn jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.