Traditional

幽居

萬家水竹古山陰,揀得幽居愜素心。
梁燕委巢知社近,井桐飄葉覺秋深。
琴緣廢久塵常積,書為開稀蠹漸侵。
幸自杜門無一事,不須清夜感衣砧。

Simplified

幽居

万家水竹古山阴,拣得幽居惬素心。
梁燕委巢知社近,井桐飘叶觉秋深。
琴缘废久尘常积,书为开稀蠹渐侵。
幸自杜门无一事,不须清夜感衣砧。

Pronunciation

yōu jū

wàn jiā shuǐ zhú gǔ shān yīn , jiǎn dé yōu jū qiè sù xīn 。
liáng yàn wěi cháo zhī shè jìn , jǐng tóng piāo yè jué qiū shēn 。
qín yuán fèi jiǔ chén cháng jī , shū wéi kāi xī dù jiàn qīn 。
xìng zì dù mén wú yī shì , bù xū qīng yè gǎn yī zhēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.