Traditional

幽居

放翁家山陰,其貧蓋一國。
骨相異虎頭,祠祿真雞肋。
有米薪未具,坐待至曛黑。
躬耕豈所難?
一飽非爾力。

Simplified

幽居

放翁家山阴,其贫盖一国。
骨相异虎头,祠禄真鸡肋。
有米薪未具,坐待至曛黑。
躬耕岂所难?
一饱非尔力。

Pronunciation

yōu jū

fàng wēng jiā shān yīn , qí pín gài yī guó 。
gǔ xiāng yì hǔ tóu , cí lù zhēn jī lèi 。
yǒu mǐ xīn wèi jù , zuò dài zhì xūn hēi 。
gōng gēng qǐ suǒ nán ?
yī bǎo fēi ěr lì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.