Traditional

幽居

百事徒勞無一成,幽居偶得稱幽情。
傍籬叢枳寒猶綠,遶舍流泉夜有聲。
饑坐炮燔多巨栗,醉歸懷袖有新橙。
愛閑自是從來癖,敢竊區區納祿名。

Simplified

幽居

百事徒劳无一成,幽居偶得称幽情。
傍篱丛枳寒犹绿,遶舍流泉夜有声。
饥坐炮燔多巨栗,醉归怀袖有新橙。
爱闲自是从来癖,敢窃区区纳禄名。

Pronunciation

yōu jū

bǎi shì tú láo wú yī chéng , yōu jū ǒu dé chēng yōu qíng 。
bàng lí cóng zhī hán yóu lǜ , rào shè liú quán yè yǒu shēng 。
jī zuò páo fán duō jù lì , zuì guī huái xiù yǒu xīn chéng 。
ài xián zì shì cóng lái pǐ , gǎn qiè qū qū nà lù míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.