Traditional

幽州別陰長河行先

惠好交情重,辛勤世事多。
荊南久為別,薊北遠來過。
寄目雲中鳥,留歡酒上歌。
影移春復間,遲暮兩如何。

Simplified

幽州别阴长河行先

惠好交情重,辛勤世事多。
荆南久为别,蓟北远来过。
寄目云中鸟,留欢酒上歌。
影移春复间,迟暮两如何。

Pronunciation

yōu zhōu bié yīn cháng hé xíng xiān

huì hǎo jiāo qíng zhòng , xīn qín shì shì duō 。
jīng nán jiǔ wéi bié , jì běi yuǎn lái guò 。
jì mù yún zhōng niǎo , liú huān jiǔ shàng gē 。
yǐng yí chūn fù jiān , chí mù liǎng rú hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.