Traditional

幽州夜飲

涼風吹夜雨,蕭瑟動寒林。
正有高堂宴,能忘遲暮心。
軍中宜劍舞,塞上重笳音。
不作邊城將,誰知恩遇深。

Simplified

幽州夜饮

凉风吹夜雨,萧瑟动寒林。
正有高堂宴,能忘迟暮心。
军中宜剑舞,塞上重笳音。
不作边城将,谁知恩遇深。

Pronunciation

yōu zhōu yè yǐn

liáng fēng chuī yè yǔ , xiāo sè dòng hán lín 。
zhèng yǒu gāo táng yàn , néng wàng chí mù xīn 。
jūn zhōng yí jiàn wǔ , sāi shàng zhòng jiā yīn 。
bù zuò biān chéng jiāng , shuí zhī ēn yù shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.