Traditional

幽州新歲作

去歲荊南梅似雪,今年薊北雪如梅。
共知人事何常定,且喜年華去復來。
邊鎮戍歌連夜動,京城燎火徹明開。
遙遙西向長安日,願上南山壽一杯。
第八十八卷

Simplified

幽州新岁作

去岁荆南梅似雪,今年蓟北雪如梅。
共知人事何常定,且喜年华去复来。
边镇戍歌连夜动,京城燎火彻明开。
遥遥西向长安日,愿上南山寿一杯。
第八十八卷

Pronunciation

yōu zhōu xīn suì zuò

qù suì jīng nán méi sì xuě , jīn nián jì běi xuě rú méi 。
gòng zhī rén shì hé cháng dìng , qiě xǐ nián huá qù fù lái 。
biān zhèn shù gē lián yè dòng , jīng chéng liáo huǒ chè míng kāi 。
yáo yáo xī xiàng cháng ān rì , yuàn shàng nán shān shòu yī bēi 。
dì bā shí bā juàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.