Traditional

廣州江中作

去國年方晏,愁心轉不堪。
離人與江水,終日向西南。

Simplified

广州江中作

去国年方晏,愁心转不堪。
离人与江水,终日向西南。

Pronunciation

guǎng zhōu jiāng zhōng zuò

qù guó nián fāng yàn , chóu xīn zhuǎn bù kān 。
lí rén yǔ jiāng shuǐ , zhōng rì xiàng xī nán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.